JAPANESE

Directors&Advisors

Advisors(syllabaric order)
 • Ritsuko Inokuma
 • Naoto Oumi
 • Toshiyuki Okita
 • Akira Kajimoto
 • Takeo Kato
 • Hajimu Kato
 • Takanobu Kyogoku
 • Kazutoshi Koshiro
 • Hideyuki Sakai
 • Kuniaki Sano
 • Tokiko Shiino
 • Katsuhisa Tagawa
 • Katsuhiro Hori
 • Hiroshi Miyajima
 • Shoji Yamada
 • Kenji Yoshiwara
 • Shunsuke Watanabe
 • 
Directors(Directors & Division Directors)
 • President
 • Tsuyoshi Tsubono
 • Executive Vice President
 • Kazuki Kawamata
 • Executive Director
 • Noriaki Kondo
 • Director
 • Yukihiro Goto
 • Director
 • Takashi Okamoto
 • Division Director
 • Toru Horiuchi